Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći (Narodne novine broj 143/13) omogućeno je hrvatskim državljanima i strancima da uz zadovoljenje propisanih zakonskih uvjeta ostvare svoja prava pred sudovima i javnopravnim tijelima na način da se troškovi pravne pomoći u cijelosti ili djelomično podmiruju iz državnog proračuna.
Pravna pomoć se dijeli na primarnu i sekundarnu pravnu pomoć.

Sekundarna pravna pomoć obuhvaća pravni savjet, pravnu pomoć u mirnom rješenju spora, sastavljanje pojedinih podnesaka u sudskom postupku,  zastupanje u cijelom sudskom postupku,   oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi i predujmova  troškova sudskog postupka i postupka stečaja potrošača , te pravnu pomoć u prekograničnom sporu.

Korisnici pravne pomoći mogu biti hrvatski državljani, stranci na privremenom ili stalnom boravku, pod privremenom  ili supsidijarnom zaštitom, tražitelji azila, azilanti, te stranci koji nezakonito borave ili su na kratkotrajnom boravku, a isključivo u postupcima radi protjerivanja ili povratka.
Primarna pravna pomoć obuhvaća opću pravnu informaciju, pravni savjet, sastavljanje podnesaka i zastupanje pred javnopravnim tijelima, te pravnu pomoć u izvansudskom mirnom rješenju spora.

Odobrenu pravnu pomoć ovisno o vrsti pravne pomoći pružaju odvjetnici, ovlaštene udruge, visoka učilišta, te Gradski ured za opću upravu, Sektor za besplatnu pravnu pomoć, Odjel za pružanje besplatne pravne pomoći.

Zahtjevi građana podnose se Gradskom uredu za opću upravu, Sektoru za besplatnu pravnu pomoć, Odjelu za odobravanje besplatne pravne pomoći na adresi Zagreb, Zapoljska 1 i to na propisanom obrascu uz koji se prilaže pisana suglasnost podnositelja zahtjeva i svih ostalih članova zajedničkog kućanstva o dopuštanju uvida u sve podatke o imovini i dohotku.
Osim na navedenoj adresi, zahtjevi su dostupni i na web stranicama Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske:  https://pravosudje.gov.hr/besplatna-pravna-pomoc/6184
Radno vrijeme za primanje stranaka:  ponedjeljak, srijeda, petak 08.00-15.30 , utorak, četvrtak 08.00-18.00

Detaljnije informacije na telefonske brojeve: 610-0300, 610-0301, 610-0303 ili e-mail adresu: bpp@zagreb.hr