TEKST :

„ U OVOJ KUĆI 25. I 26. FENRUARA 1928. GODINE ODRŽANA JE VIII. KONFERENCIJA ZAGREBAČKE PARTIJSKE ORGANIZACIJE KOJOJ JE PRISUSTVOVAO DRUG TITO.“